Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żarach


Powrót

Błąd

Treść nie została znaleziona.

Nagłówek

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści
ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach zaprasza do skorzystania z oferty: prac interwencyjnych; staży; refundacji doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy; środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu "Aktywni mogą więcej" realizowanego w ramach Regionalengo Programu Operacyjnego...

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach w 2020 r. realizuje projekt pt.   ,,AKTYWNI MOGĄ WIĘCEJ"   Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia osób w wieku...

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach w 2020r.  realizuje projekt pt. ,,AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŻARSKIM (V)" Celem projektu jest...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach zaprasza do skorzystania z oferty: prac interwencyjnych; staży; refundacji doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy; środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu "Aktywni mogą więcej" realizowanego w ramach Regionalengo Programu Operacyjnego...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2020r.
krajowa stopa bezrobocia

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe PUP Żary

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary
tel:68 479 13 56
fax:68 479 13 66
e-mail: zizr@praca.gov.pl
 

VI nabór wniosków - Tarcza Antykryzysowa - przedsiębiorca niezatrudniający pracowników

W związku z komunikatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wejściu w życie nowelizacji  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz  wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach ogłasza VI nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników

Nabór będzie trwał 14 dni od dnia ogłoszenia.
AKTUALIZACJA Z DNIA 24.06.2020r.
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 23.06.2020 - DZ.U. nr 1068 - rozpoczęty nabór nie kończy się z upływem 14 dniowego terminu, lecz trwa do dnia ogłoszenia jego zakończenia przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

Zasady i druki do pobrania: 
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzc-samozatrudnieni

Dalsze informacje udzielane będą przez pracowników :
PUP Żary: (68) 4791368, (68) 4791376, (68) 4791369
Oddział w Lubsku (68)4572370,  (68)4572376

Dane kontaktowe oddział w Lubsku

PUP - Oddział w Lubsku
ul. Pokoju 1c, 68-300 Lubsko
tel:68 457 23 66
fax: 68 457 23 75
e-mail: zizrlu@praca.gov.pl

Nabór wniosków - Tarcza antykryzysowa - dofinansowanie kosztów wynagrodzeń - kościelne osoby prawne

Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.).
 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej lub jej jednostki organizacyjnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od miesiąca złożenia wniosku w wysokości nie wyższej niż suma 70% wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem (kwota dofinansowania nie może przekroczyć 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy). Beneficjent jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników przez okres, na który zostało przyznane dofinansowanie.

Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wskazywania spadku obrotów/przychodów z działalności.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę.
Wniosek do pobrania:
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze2-koscioly

Nabór wniosków - Tarcza antykryzysowa - pożyczka organizacje pozarządowe

Na podstawie art. 15 zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U poz. 374 z późn. zm.),

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach 
ogłasza nabór wniosków o niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

O pożyczkę mogą starać się organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą lub statutową przed dniem1 kwietnia 2020 r.
Działalność gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona przynajmniej w jednym z wymienionych dni: 29 lutego 2020 r. lub 31 marca 2020 r.
Ponadto, działalność gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie pożyczki.

Wniosek o pożyczkę należy składać w powiatowym urzędzie pracy terytorialnie właściwym ze względu na siedzibę organizacji pozarządowej.

Druki do pobrania:
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org

Nabór wniosków - Tarcza Antykryzysowa - pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

W związku z komunikatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wejściu w życie nowelizacji  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz  wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 
ogłasza się nabór wniosków na niskoprocentowe pożyczki
dla mikroprzedsiębiorców

Nabór będzie trwał do wyczerpania środków.

Druki wniosków do pobrania : https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzd-pozyczka

Dalsze informacje udzielane będą przez pracowników :
PUP Żary: (68) 4791365,  (68)4791376,
Oddział w Lubsku (68)4572370,  (68)4572376

VI nabór wniosków - Tarcza Antykryzysowa - organizacje pozarządowe

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach ogłasza VI nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych

Nabór będzie trwał 14 dni od dnia ogłoszenia.
AKTUALIZACJA Z DNIA 24.06.2020r.
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 23.06.2020 - DZ.U. nr 1068 - rozpoczęty nabór nie kończy się z upływem 14 dniowego terminu, lecz trwa do dnia ogłoszenia jego zakończenia przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

Zasady i druki do pobrania: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze-organizacje

Dalsze informacje udzielane będą przez pracowników :
PUP Żary: (68) 4791368, (68) 4791376, (68) 4791369
Oddział w Lubsku (68)4572370,  (68)4572376

VI nabór wnisków - Tarcza Antykryzysowa - mikro, mały i średni przedsiębiorca

W związku z komunikatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wejściu w życie nowelizacji  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz  wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach ogłasza VI nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy

Nabór będzie trwał 14 dni od dnia ogłoszenia
AKTUALIZACJA Z DNIA 24.06.2020r.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 23.06.2020 - DZ.U. nr 1068 - rozpoczęty nabór nie kończy się z upływem 14 dniowego terminu, lecz trwa do dnia ogłoszenia jego zakończenia przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

Zasady i druki do pobrania : https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzb-wynagrodzenia

Dalsze informacje udzielane będą przez pracowników :
PUP Żary: (68) 4791368,  (68)4791376, (68)479-13-69
Oddział w Lubsku (68)4572370,  (68)4572376

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę