Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żarach


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy
Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Aktualności

Powrót

Dodatkowe środki z Rezerwy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

                                                                                                                            Powiatowy Urząd Pracy w Żarach realizuje projekt...

  Powiatowy Urząd Pracy w Żarach realizuje projekt „Aktywni mogą więcej" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich ,...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

                                                                                                                            Powiatowy Urząd Pracy w Żarach realizuje projekt...

  Powiatowy Urząd Pracy w Żarach realizuje projekt „Aktywni mogą więcej" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich ,...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

4,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lipca 2022 r.
stopa bezrobocia

 • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 36.937,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Bon na zasiedlenie - dokumenty do pobrania

Dane kontaktowe PUP Żary

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary
tel:68 479 13 56
fax:68 479 13 66
e-mail: zizr@praca.gov.pl
 

Terminy naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach ogłasza terminy naboru wniosków o dofinansowanie ksztalcenia ustawiczego z KFS na rok 2022.
Treść ogłoszenia w załaczniku.
Załączniki
(1)Terminy naborów KFS 2022.pdf (pdf, 2740 KB)

Dane kontaktowe oddział w Lubsku

PUP - Oddział w Lubsku
ul. Pokoju 1c, 68-300 Lubsko
tel:68 457 23 66
fax: 68 457 23 75
e-mail: zizrlu@praca.gov.pl

Nabór wniosków- dotacje na podstawie rozporządzenia - Tarcza antykryzysowa

W związku z wejściem w życie  w dniu 22.01.2021 r. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19  (Dz.U. 2021, poz.152)
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach
ogłasza nabór wniosków na dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców od dnia 01.02.2021r.


NABÓR WNIOSKÓW TRWA DO 31.03.2021
 
Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej - przez stronę www.praca.gov.pl
Link do wniosku o dotację - PSZ-DBKDG

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=PSZ-DBKDG#/inneSprawy/wyborUrzedu
 

Kto może otrzymać dotację z Funduszu Pracy?

Dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
 • posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, (o dotację mogą ubiegać się również przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników)
 • na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym z kodów wskazanym w § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152).,
 • działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień 30 listopada 2020 r.,
 • przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.
Listę branż objętych wsparciem  (przeważająca działalność)

Kod PKD

Nazwa klasyfikacji kodu wg CEIDG

47.71.Z

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

49.39.Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nieklasyfikowany

52.23.Z

Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

55.10.Z

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z

Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

56.10.A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B

Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z

Przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnymi

59.12.Z

Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z

Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

74.20.Z

Działalność fotograficzna

77.21.Z

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.11.Z

Działalność agentów turystycznych

79.12.Z

Działalność organizatorów turystycznych

79.90.A

Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.C

Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nieklasyfikowana

82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A

Nauka języków obcych

85.59.B

Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

86.10.Z

Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

86.90.A

Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D

Działalność paramedyczna

90.01.Z

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.04.Z

Działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z

Działalność muzeów

93.11.Z

Działalność obiektów sportowych

93.13.Z

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z

Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.A

Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

93.29.B

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.01.Z

Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzanych

96.04.Z

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Kto udziela dotacji i na jakich zasadach?

Starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej uprawnionemu przedsiębiorcy.
Starosta dochodzi roszczeń z tytułu niezwróconych i nienależnie udzielonych dotacji.
 
Dotacja udzielana jest na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152), z uwzględnieniem przepisów art. 15zze4 ustawy, co oznacza, że ustawa reguluje kwestie dotyczące dotacji, które nie zostały ujęte w rozporządzeniu.

Jaka jest maksymalna kwota dotacji?

Dotacja jest udzielana ze środków Funduszu Pracy w wysokości do 5 tys. zł.

Czy dotacja jest bezzwrotna?

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

W jakich sytuacjach przedsiębiorca musi zwrócić dotację?

Przedsiębiorca musi zwrócić dotację, gdy:
 • nie wykonywał działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia otrzymania dotacji,
 • wydatkował dotację niezgodnie z przeznaczeniem,
 • złożył niezgodne ze stanem faktycznym przynajmniej jedno z oświadczeń zawartych we wniosku o udzielenie dotacji,
 • nie spełniał warunków do udzielania dotacji,
 • nie poddał się kontroli dotyczącej wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem lub właściwego dokumentowania dotacji.

Czy można łączyć dotację z innymi formami wsparcia z Tarczy Antykryzysowej?

Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy oraz dotację na podstawie art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.

Czy są konsekwencje za złożenie fałszywego oświadczenia we wniosku o udzielenie dotacji?

We wniosku o przyznanie dotacji przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, następujące oświadczenia:
 1. o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy;
 2. o prowadzeniu na dzień 30 listopada 2020 r. działalności gospodarczej oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj  przeważającej działalności,  jednym z kodów wskazanych  w § 7 ust. 1 rozporządzenia;
 3. potwierdzające, że przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;
 4. o niezawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r.;
 5. o nienaruszeniu ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.).
We wniosku przedsiębiorca składa następujące oświadczenie: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Czy wsparcie – dotacja z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców - stanowi pomoc publiczną?

Wsparcie polegające na udzieleniu dotacji z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).
Do wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca dołącza wypełniony "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków".

Dalsze informacje udzielane będą przez pracowników :
PUP Żary: (68) 4791365,  (68)4791376,
Oddział w Lubsku (68)4572370,  (68)4572376

Formularz rozliczenia dofinansowania wynagrodzeń COVID 19

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach informuje, że zgodnie z § 3 umowy o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 Przedsiębiorca w terminie 30 dni po upływie okresu obowiązywania umowy powinien rozliczyć się z otrzymanych środków.

W związku z powyższym w załączniku przekazujemy dokument rozliczenia do pobrania.
Załączniki
Formularz_rozliczeniowy_do_art_15zzb_15zze_15zze2_21.07.2020.docx (docx, 57 KB)

KOMUNIKAT dla przedsiębiorców (UZUPEŁNIENIE WNIOSKÓW)

W związku z wejściem w życie art. 23 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 2112) przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, obowiązany jest do złożenia oświadczenia, że nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r., poz. 1845 i 2112).

Złożenie oświadczenia jest obowiązkowe dla przedsiębiorców, którzy złożyli do urzędu pracy wniosek o udzielenie pomocy publicznej  w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w okresie od  29.11.2020 r.

Jeśli przedsiębiorca nie złoży oświadczenia, nie dopełni tym samym warunku otrzymania dofinansowania, co może stanowić podstawę do odmowy udzielenia lub zwrotu już udzielonego wsparcia.
W przypadku odmowy złożenia oświadczenia lub złożenia fałszywego oświadczenia zastosowanie będą miały zapisy ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2112), dotyczące obowiązku zwrotu pomocy.
Treść oświadczenia w załączeniu.

 
Załączniki
oświadczenie pracodawcy COVID.pdf (pdf, 546 KB)

Nabór wniosków - Tarcza antykryzysowa - dofinansowanie kosztów wynagrodzeń - kościelne osoby prawne

Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.).
 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej lub jej jednostki organizacyjnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od miesiąca złożenia wniosku w wysokości nie wyższej niż suma 70% wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem (kwota dofinansowania nie może przekroczyć 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy). Beneficjent jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników przez okres, na który zostało przyznane dofinansowanie.

Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wskazywania spadku obrotów/przychodów z działalności.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę.
Wniosek do pobrania:
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze2-koscioly

WAŻNE INFORMACJE

Szanowni Państwo!
Mając na względzie rekomendację służb sanitarnych zaleca się jako podstawową formę kontaktu: telefon, pocztą elektroniczną, skrzynkę podawczą umieszczoną w holu urzędu, pocztę tradycyjną oraz wcześniejsze umówienie na wizytę z pracownikiem właściwego działu.

Kontakt z naszymi pracownikami jest możliwy telefonicznie i elektronicznie (wszystkie numery telefoniczne poszczególnych komórek merytorycznych znajdują się poniżej)
Wszelkie sprawy można załatwić telefonicznie, pocztą elektroniczną wysłaną pod adres: PUP Żary: zizr@praca.gov.pl Oddział w Lubsku: zizrlu@praca.gov.pl , pocztą tradycyjną lub przez portal www.praca.gov.pl. Można również przekazać korespondencję poprzez wrzucenie jej do skrzynek umieszczonych w holu przy wejściu do Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach i Oddziału w Lubsku.
 
Sekretariat PUP Żary – 68 479-13-56
Sekretariat Oddział PUP w Lubsku – 68 457-23-66
 
 
REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
 1. Główna obowiązująca forma: Rejestracja internetowa z profilem zaufanym ePUAP lub podpisem elektronicznym przez portal: www.praca.gov.pl
 2.  Forma (dla osób nie posiadających dostępu do możliwości elektronicznej rejestracji): Pobranie dokumentów bezpośrednio z Urzędu – wypełnienie i złożenie w skrzynce w holu Urzędu.
Rejestracja PUP Żary – 68 479-13-63, 68 479 13 56                                                  
Rejestracja Oddział w Lubsku – 68 457-23-72, 68 457-23-66

TELEFONICZNE POTWIERDZANIE GOTOWOŚCI ZAMIAST WIZYT OSOBISTYCH W URZĘDZIE
Utrzymujemy do odwołania w Powiatowym Urzędzie Pracy system telefonicznego potwierdzania gotowości do pracy u doradców klienta. Osoby, które mają wyznaczone wizyty w urzędzie w celu potwierdzenia gotowości do pracy a nie ma dla nich propozycji pracy lub innej pomocy, nie muszą stawiać się osobiście.


TARCZA ANTYKRYZYSOWA: Informacje o naborach wniosków, wzory druków do pobrania, oraz wykazy umorzonych pożyczek są na bieżąco aktualizowane i umieszczane na naszej stronie internetowej. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
Jednorazowe pożyczki:
PUP Żary: (68) 4791365,  (68)4791376,
Oddział w Lubsku (68)4572370,  (68)4572376
Dofinasowanie kosztów wynagrodzeń, dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej:
PUP Żary: (68) 4791368, (68) 4791376, (68) 4791369
Oddział w Lubsku (68)4572370,  (68)4572376
 
 
 
Wykaz pozostałych kontaktowych numerów telefonów:
Doradcy klienta:
Żary tel.: (68) 479 13 57, 58
Lubsko tel.: (68) 457 23 67
Staże: Wnioski, umowy:  - PUP Żary tel.: (68) 479 13 68                                         
Wnioski, skierowania, wolne miejsca na staż : Lubsko tel.: (68) 457 23 70         
Skierowania, wolne miejsca na staż: Żary:  tel.: (68) 479 13 68
Prace interwencyjne, roboty publiczne, szkolenia, bony za zasiedlenie:            
Wnioski, umowy: Żary:  tel.: (68) 479 13 69                                                        
Skierowania, wolne miejsca: Żary:  tel.: (68) 479 13 68, Lubsko: (68) 457 23 70
Zatrudnianie cudzoziemców / oferty pracy niesubsydiowanej:                               
Żary:  tel.: (68) 479 13 59, Lubsko: (68) 457 23 67, 70
Krajowy Fundusz Szkoleniowy:
Żary i Lubsko tel.: (68) 479 13 69
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy:
Żary i Lubsko tel.: (68) 479 13 65
Ewidencja i Świadczenia (wydawanie zaświadczeń, rozliczenie staży, dostarczanie dokumentów, potwierdzanie gotowości: po zwolnieniach lekarskich, ćwiczeniach wojskowych, zawieszeniu statusu osoby bezrobotnej)                                                    
Żary tel.: (68) 479 13 53, 55
Lubsko tel.: (68) 457 23 73
Sprawy Finansowe: Wypłaty świadczeń, wypłaty refundacji dla pracodawców, wypłaty dofinansowania w ramach tarczy antykryzysowej:  Żary tel.: (68) 479 13 74, 75
Windykacja nienależnie pobranych świadczeń i spłaty pożyczek:  68) 479 13 62

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS OBSŁUGI
 1. W przypadku konieczności załatwienia osobiście spraw w Urzędzie należy przestrzegać ogólnie obowiązujących obostrzeń i stosować zabezpieczenia w szczególności: nakaz zasłaniania nosa i ust, dezynfekcja rak płynem do odkażania, zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy klientami;
 2. Dopuszczalna liczba klientów przebywających w tym samy czasie w jednym pomieszczeniu w siedzibie w Żarach i w Oddziale w Lubsku:
 1. hol urzędu – po 2 osoby z zewnątrz
za wyjątkiem obecności dodatkowej osoby, w przypadkach dotyczących osób niepełnosprawnych;
 1. Klienci z objawami choroby, np. katar, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem, podwyższona temperatura, bóle mięśni, ogólne zmęczenie powinny powstrzymać się od osobistego załatwienia spraw w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żarach i Oddziale
  w Lubsku i stosowanie kontaktu w formie telefonicznej lub elektronicznej.
Uprzejmie dziękujemy za zrozumienie oraz przestrzeganie powyższych zasad. 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę